Εκτύπωση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022